Poland User Forum “Satellites for society: operational uses of satellite-based services by the Polish public administration”

Warsaw, Poland

Wprowadzenie

Nawigacja satelitarna, komunikacja satelitarna oraz obserwacja Ziemi pozwalają na pozyskanie informacji, które mogą być przydatne administracji publicznej w wielu strategicznych sektorach, wśród których wymienić można transport, monitoring i ochronę środowiska, zarządzanie ryzykiem, planowanie przestrzenne oraz telemedycynę.

W 2015 r. organizacja Eurisy, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju (wcześniej Ministerstwem Gospodarki), przeprowadziła badanie obejmujące urzędy publiczne, które wykorzystują usługi satelitarne w praktyce, do celów cywilnych. Inicjatywa ta miała na celu poznanie, w jaki sposób władze korzystają z tych usług, jakie napotykają przeszkody i jakie czerpią z korzyści.

Od marca do września 2015 r. polskie urzędy publiczne działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym dostarczyły w ramach tego badania 49 odpowiedzi. Odzew badanych instytucji wskazuje na to, że usługi satelitarne są w Polsce wykorzystywane w praktyce do poprawy jakości wielu usług publicznych. 

 

Cele Forum Użytkowników

W trakcie forum zostaną zaprezentowane i omówione wyniki badania doświadczeń jednostek sektora publicznego w Polsce, które wzięły udział w badaniu Eurisy. Konferencja będzie miała na celu:

 

Współorganizator wydarzenia są

 

Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Ministerstwo zostało utworzone 8 grudnia 2015 r. (z mocą obowiązującą od dnia 16 listopada 2015) w drodze przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Do resortu włączono komórki zniesionego Ministerstwa Gospodark.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która została powołana w 2000 r. Działania Agencji obejmują finansowanie przedsiębiorstw, usługi rozwojowe, działalność edukacyjną i informacyjną oraz działania na rzecz budowy kultury przedsiębiorczości i innowacyjności. Od 2012 r. PARP realizuje działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju polskiego sektora kosmicznego. 

 

We współpracy z 

 

 

Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) jest organizacją międzyrządową. Jej zadaniem jest realizacja wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Agencja wspiera również rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu w państwach członkowskich. 

 

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. Ważnym aspektem działań Agencji jest działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących zastosowanie na co dzień w naszym życiu w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.